Vedtægter

Vedtægter for Hedensted Badminton Klub vedtaget ved generalforsamlingen den 17. august 2015

§ 1

Foreningens navn er ”Hedensted Badminton Klub”, stiftet i 1960. Foreningens hjemsted er

Hedensted Kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved badminton og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og

fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Som aktivt medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og

respekter formålsparagraffen.

Udmeldelse kan ikke ske, hvis man er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafgjort

mellemværende med foreningen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 4

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningens anliggende indenfor de i

vedtægternes fastsatte bestemmelser.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned.

Indvarsling skal ske ved annoncering mindst 8 dage før.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Bestyrelsens planer for det kommende år

5. Budgettet for det kommende år

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 1 revisor

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4

hverdage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af foreningsmedlemmerne skriftligt fremsætter

begæring herom. Indvarsling som til ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal inden 14

dage efter begæringens modtagelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8

dages varsel men angivelse af dagsorden.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Valgbar er forældre til børn under 18 år som

er medlemmer, også når forældrene ikke selv er medlemmer.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16. år og forældre til medlemmer under 16 år, har

stemmeret. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. Afgørelsen

sker ved almindelig stemmeflertal jfr. dog § 9 og §10. I tilfælde af stemmelighed ved valg

foretages omvalg.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Indtræder en suppleant i bestyrelsen, forbliver han/hun indtil det afgående medlems

periode udløber.

§ 6

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter dens formue iflg. status.

Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtigelse ud over

kontingentforpligtelsen. Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af

foreningens formue eller udbytte af nogen art. Foreningens midler anvendes til almen

velgørende eller på anden møde almennyttige formål.

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 eller op til 7 medlemmer, hvoraf lige antal

medlemmer afgør ulige år og ulige antal medlemmer afgør lige år. Bestyrelsen konstituerer

sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin

forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt

formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er

formanden (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen er pligtig til

at føre referat over bestyrelsesmøder, generalforsamling og andre vigtige begivenheder

inden for klubben. Har ingen i bestyrelsen regnskabskendskab, kan man vælge en

regnskabsfører uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Under respekt for de

øvrige punkter er klubbens tegningsberettigede formanden, dog ved køb, salg eller

pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 8

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der

vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen.

§ 9

Forslag til ændringer i nærværende i vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringer

er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer

derfor.

§ 10

Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening såfremt 2/3 af

de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor ved 2 på hinanden

følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel. I tilfælde af foreningens

opløsning tilfalder foreningens midler andre almennyttige idrætsaktiviteter i Hedensted

Kommune evt. fordelt af Fritidsudvalget.

Hedensted den 17. august 2015

Kirsten Nielsen (Dirigent)  Søren Harrild Eriksen ( Formand)